Дуванлии
Производство на дървесни частици за опушване на храни.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде