Константин лес - Клисура ЕООД е специализирана е в областта на дърводобива, дървопроизводството и горското стопанство в района на Южна България, община Карлово. Добива на дървен материал е целогодишен. Фирмата разполага със специализирана горска техника позволява сеч и в труднодостъпните

СП образование и обучение

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Клисура
Хижа

Дейности на музеи и галерии опазване и реставриране на паметници на културата

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Предучилищно и основно образование

Партньори