Предучилищно и основно образование

Млекопреработвателното предприятие е основано през 1996г. Основно е реконструирано и разширено в периода 2004 -2006г. и в момента отговаря на всички европейски регламенти за изкупуване, производство и реализация на продукцията си в България, ЕС и трети

Основно училище.

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори