Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година. Община "Марица" се намира в Среднотракийската низина. Заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините: Пловдив,

Предучилищно и основно образование

Ябълкова градина 1300 дка в с. Динк, обл. Пловдив. Производство и търговия с ябълки - Златна превъзходна, Червена превъзходна, Айдаред, Джонаго

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

Партньори